Codeiginer - Xóa index.php khỏi URL

Codeigniter là một khung công tác php hỗ trợ các URL sạch.

Bằng cách đó, bạn có thể tạo một URL dễ đọc và thân thiện với SEO. Trong URL ứng dụng “Hello World” ở trên, có thể thấy rằng index.php trong url trông rất khó chịu.

Có cách nào để xóa index.php khỏi URL không?

Tất nhiên, bạn có thể sử dụng tệp .htaccess để xóa nó.

Làm thế nào để tạo tệp .htaccess ?

Hãy bắt đầu nào.

Tạo một tệp có tên .htaccess trên thư mục gốc của bạn và nhập mã bên dưới:

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L]

Giống như hình dưới đây:

Sau đó, mở thư mục application / config / config.php bằng trình soạn thảo văn bản.

Và sau đó tìm mã bên dưới:

$config['index_page'] = 'index.php';

Và thiết lập như thế này:

$config['index_page'] = '';

Bây giờ, vui lòng truy cập url sau để thử nghiệm: ví dụ

http: // localhost / myproject / Chúc các bạn thành công

Đăng bởi December 10, 2020