Hướng dẫn tích hợp Timeago JQuery vào website

Hướng dẫn

 1. Tich hợp jquery nếu chưa có

Copy

<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

Dán đoạn mã sau trước thẻ đóng </body>

<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-timeago/1.6.3/jquery.timeago.min.js' type='text/javascript'/>

Thông thường tempate website thường đặt thời gian nằm trong class='published'

 1. Thêm 1 đoạn JavaScript

Copy

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
jQuery(document).ready(function() {
 jQuery(".published").timeago();
});
//]]></script>

Khi đó tất cả class tên published sẽ đồng loạt được đổi thành một khoảng thời gian thay vì thời gian cụ thể như mặc định.

Nếu bạn muốn thay bằng tiếng Việt thì hay đoạn js link từ <script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/> lại thành.

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
(function(factory) {
  if (typeof define === 'function' && define.amd) {
    // AMD. Register as an anonymous module.
    define(['jquery'], factory);
  } else if (typeof module === 'object' && typeof module.exports === 'object') {
    factory(require('jquery'));
  } else {
    // Browser globals
    factory(jQuery);
  }
}(function($) {
  $.timeago = function(timestamp) {
    if (timestamp instanceof Date) {
      return inWords(timestamp);
    } else if (typeof timestamp === "string") {
      return inWords($.timeago.parse(timestamp));
    } else if (typeof timestamp === "number") {
      return inWords(new Date(timestamp));
    } else {
      return inWords($.timeago.datetime(timestamp));
    }
  };
  var $t = $.timeago;

  $.extend($.timeago, {
    settings: {
      refreshMillis: 60000,
      allowPast: true,
      allowFuture: false,
      localeTitle: false,
      cutoff: 0,
      autoDispose: true,
      strings: {
        prefixAgo: null,
        prefixFromNow: null,
        suffixAgo: "",
        suffixFromNow: "vừa đăng",
        inPast: "bất kỳ lúc nào",
        seconds: "ít hơn một phút",
        minute: "1 phút trước",
        minutes: "%d phút trước",
        hour: "1 giờ trước",
        hours: "%d giờ trước",
        day: "Hôm qua",
        days: "%d ngày trước",
        month: "1 tháng trước",
        months: "%d tháng trước",
        year: "1 năm trước",
        years: "%d năm trước",
        wordSeparator: " ",
        numbers: []
      }
    },

    inWords: function(distanceMillis) {
      if (!this.settings.allowPast && !this.settings.allowFuture) {
        throw 'timeago allowPast and allowFuture settings can not both be set to false.';
      }

      var $l = this.settings.strings;
      var prefix = $l.prefixAgo;
      var suffix = $l.suffixAgo;
      if (this.settings.allowFuture) {
        if (distanceMillis < 0) {
          prefix = $l.prefixFromNow;
          suffix = $l.suffixFromNow;
        }
      }

      if (!this.settings.allowPast && distanceMillis >= 0) {
        return this.settings.strings.inPast;
      }

      var seconds = Math.abs(distanceMillis) / 1000;
      var minutes = seconds / 60;
      var hours = minutes / 60;
      var days = hours / 24;
      var years = days / 365;

      function substitute(stringOrFunction, number) {
        var string = $.isFunction(stringOrFunction) ? stringOrFunction(number, distanceMillis) : stringOrFunction;
        var value = ($l.numbers && $l.numbers[number]) || number;
        return string.replace(/%d/i, value);
      }

      var words = seconds < 45 && substitute($l.seconds, Math.round(seconds)) ||
        seconds < 90 && substitute($l.minute, 1) ||
        minutes < 45 && substitute($l.minutes, Math.round(minutes)) ||
        minutes < 90 && substitute($l.hour, 1) ||
        hours < 24 && substitute($l.hours, Math.round(hours)) ||
        hours < 42 && substitute($l.day, 1) ||
        days < 30 && substitute($l.days, Math.round(days)) ||
        days < 45 && substitute($l.month, 1) ||
        days < 365 && substitute($l.months, Math.round(days / 30)) ||
        years < 1.5 && substitute($l.year, 1) ||
        substitute($l.years, Math.round(years));

      var separator = $l.wordSeparator || "";
      if ($l.wordSeparator === undefined) {
        separator = " ";
      }
      return $.trim([prefix, words, suffix].join(separator));
    },

    parse: function(iso8601) {
      var s = $.trim(iso8601);
      s = s.replace(/\.\d+/, ""); // remove milliseconds
      s = s.replace(/-/, "/").replace(/-/, "/");
      s = s.replace(/T/, " ").replace(/Z/, " UTC");
      s = s.replace(/([\+\-]\d\d)\:?(\d\d)/, " $1$2"); // -04:00 -> -0400
      s = s.replace(/([\+\-]\d\d)$/, " $100"); // +09 -> +0900
      return new Date(s);
    },
    datetime: function(elem) {
      var iso8601 = $t.isTime(elem) ? $(elem).attr("datetime") : $(elem).attr("title");
      return $t.parse(iso8601);
    },
    isTime: function(elem) {
      // jQuery's `is()` doesn't play well with HTML5 in IE
      return $(elem).get(0).tagName.toLowerCase() === "time"; // $(elem).is("time");
    }
  });

  // functions that can be called via $(el).timeago('action')
  // init is default when no action is given
  // functions are called with context of a single element
  var functions = {
    init: function() {
      functions.dispose.call(this);
      var refresh_el = $.proxy(refresh, this);
      refresh_el();
      var $s = $t.settings;
      if ($s.refreshMillis > 0) {
        this._timeagoInterval = setInterval(refresh_el, $s.refreshMillis);
      }
    },
    update: function(timestamp) {
      var date = (timestamp instanceof Date) ? timestamp : $t.parse(timestamp);
      $(this).data('timeago', {
        datetime: date
      });
      if ($t.settings.localeTitle) {
        $(this).attr("title", date.toLocaleString());
      }
      refresh.apply(this);
    },
    updateFromDOM: function() {
      $(this).data('timeago', {
        datetime: $t.parse($t.isTime(this) ? $(this).attr("datetime") : $(this).attr("title"))
      });
      refresh.apply(this);
    },
    dispose: function() {
      if (this._timeagoInterval) {
        window.clearInterval(this._timeagoInterval);
        this._timeagoInterval = null;
      }
    }
  };

  $.fn.timeago = function(action, options) {
    var fn = action ? functions[action] : functions.init;
    if (!fn) {
      throw new Error("Unknown function name '" + action + "' for timeago");
    }
    // each over objects here and call the requested function
    this.each(function() {
      fn.call(this, options);
    });
    return this;
  };

  function refresh() {
    var $s = $t.settings;

    //check if it's still visible
    if ($s.autoDispose && !$.contains(document.documentElement, this)) {
      //stop if it has been removed
      $(this).timeago("dispose");
      return this;
    }

    var data = prepareData(this);

    if (!isNaN(data.datetime)) {
      if ($s.cutoff === 0 || Math.abs(distance(data.datetime)) < $s.cutoff) {
        $(this).text(inWords(data.datetime));
      } else {
        if ($(this).attr('title').length > 0) {
          $(this).text($(this).attr('title'));
        }
      }
    }
    return this;
  }

  function prepareData(element) {
    element = $(element);
    if (!element.data("timeago")) {
      element.data("timeago", {
        datetime: $t.datetime(element)
      });
      var text = $.trim(element.text());
      if ($t.settings.localeTitle) {
        element.attr("title", element.data('timeago').datetime.toLocaleString());
      } else if (text.length > 0 && !($t.isTime(element) && element.attr("title"))) {
        element.attr("title", text);
      }
    }
    return element.data("timeago");
  }

  function inWords(date) {
    return $t.inWords(distance(date));
  }

  function distance(date) {
    return (new Date().getTime() - date.getTime());
  }

  // fix for IE6 suckage
  document.createElement("abbr");
  document.createElement("time");
}));
//]]></script>

Chúc bạn thành công

Đăng bởi December 5, 2020