SQLITE THAC TÁC VỚI DỮ LIỆU

Các hoạt động CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa) cơ bản trong PHP bằng PDO và SQLite.

Hoạt động cơ bản Tạo kho lưu trữ ngân hàng dữ liệu (banco.sqlite)

if (!is_dir('db'))
 mkdir('db', 0755);

$db = new PDO('sqlite:db/banco.sqlite');
$db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$db->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE,PDO::FETCH_OBJ);

Create

$sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (id INTEGER PRIMARY KEY, apelido TEXT, senha TEXT, email TEXT, role TEXT, acesso INTEGER, cadastro INTEGER)";

try {
 $db->exec($sql);
} catch (\PDOException $e) {
 echo "Erro ao criar tabela: " . $e->getMessage();
}

Read

$sql = "SELECT id,apelido,email,role,acesso,cadastro FROM usuarios";

$query = $db->prepare($sql);
$query->execute(); 
$resultado = $query->fetchAll(); 

foreach ($resultado as $usuario) {
 echo "--<br />";
 echo "ID: " . $usuario->id . "<br />";
 echo "Apelido: " . $usuario->apelido . "<br />";
 echo "E-mail: " . $usuario->email . "<br />";
 echo "Cargo: " . $usuario->role . "<br />";
}

Update

$sql = "UPDATE usuarios SET apelido = :apelido, email = :email, role = :role WHERE id = :id";

try {
 $query = $db->prepare($sql);
 $query->bindParam(':id', $id);
 $query->bindParam(':apelido', $id);
 $query->bindParam(':email', $email);
 $query->bindParam(':role', $role);
} catch (\PDOException $e) {
 echo "Erro ao atualizar registro: " . $e->getMessage();
}

Delete

$sql = "DELETE FROM usuarios WHERE id = :id";

try {
 $query = $db->prepare($sql);
 $query->bindParam(':id', $id);
 $query->execute();
} catch (\PDOException $e) { 
 echo "Erro ao apagar registro: " . $e->getMessage();
}
Insert
$sql = "INSERT INTO usuarios (apelido, senha, email, role, acesso, cadastro) VALUES (:apelido, :senha, :email, :role, :acesso, :cadastro)";

try {
 $query = $db->prepare($sql);
 $param = array(':apelido' => $apelido, ':senha' => $hash, ':email' => $email, ':role' => $role, ':acesso' => $acesso, ':cadastro' => $cadastro);
 $query->execute($param);
} catch (\PDOException $e) {
 echo "Erro ao inserir registro: " . $e->getMessage();
}

Drop

$sql = "DROP TABLE IF EXISTS usuarios";
try { 
 $db->exec($drop);
} catch (\PDOException $e) {
 echo "Erro ao apagar a tabela: " . $e->getMessage();
}

Bônus

$sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE apelido LIKE :termo OR email LIKE :termo";
$termo = "%" . $termo . "%";

try {
 $query = $db->prepare($sql);
 $query->bindParam(':termo', $termo);
 $query->execute();
 $resultado = $query->fetchAll();
} catch (\PDOException $e) {
 echo "Erro ao ao buscar por $termo: " . $e->getMessage();
}
Um único registro
$sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE id = :id LIMIT 1";

try {
 $query = $db->prepare($sql);
 $query->bindParam(':id', $id);
 $query->execute();
 $resultado = $query->fetch();
} catch (\PDOException $e) {
 echo "Erro ao ao buscar por $termo: " . $e->getMessage();
}
Contando resultados
$sql = "SELECT * FROM usuarios";

try {
 $query = $db->prepare($sql);
 $query->execute();
 $item = $query->fetchAll(); 
 $qtd = count($item);
} catch (\PDOException $e) {
 echo "Erro ao contar resultados: " . $e->getMessage();
}
Checa se a tabela existe
$sql = "SELECT 1 FROM usuarios LIMIT 1";

try {
 $resultado = $db->query($sql);
} catch (\PDOException $e) {
 unset($e);
 $resultado = false;8
}

if ($resultado !== false) {
 echo "A tabela usuarios existe.";
} else {
 echo "A tabela usuarios não existe.";
}

Lembrando que devido ao PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE,PDO::FETCH_OBJ nosso resultado será um objeto no formato: $obj->nome

Espero ter ajudado.

Forte Abraço..

Đăng bởi December 3, 2020