Slovnik v4

Dự án website từ điển.

Cấu trúc:

-inc/ –index.php –tudien.php

-temp-part/ –index.php –menu-home.php –menu-backhome.php –menu-footer.php –header.php –footer.php

-pages/ –index.php –about.php –contact.php –sitemap.php

-views/ –index.php –all-tudien.php –all-tudien-desc.php –all-tudien-tv.php –all-tudien-tv-desc.php

-css/ –style.css –bootstrap.min.css

-index.p –tudien-add.php –tudien-delete.php –tudien-edit.php –tudien-view.php –tudien-search.php

Đăng bởi November 7, 2020