Cú pháp viết bài

Đây là bản demo trong Jekyll Now.

Xem đánh dấu được sử dụng để tạo bài này.

Đây là một đoạn văn được bao quanh bởi khoảng trắng. Tiếp theo là một số tiêu đề, bị ảnh hưởng bởi phong cách markdown của GitHub.

Header 2 (H1 được dành riêng cho tiêu đề bài)##

Header 3

Header 4

Đây là liên kết đến Trang chủ. A big ass literal link http://github.com/barryclark/jekyll-now/

An image, located within /images

an image alt text

 • A bulletted list
 • alternative syntax 1
 • alternative syntax 2
  • an indented list item
 1. An
 2. ordered
 3. list

Inline markup styles:

 • italics
 • bold
 • code()

Blockquote

Nested Blockquote

Syntax highlighting can be used with triple backticks, like so:

/* Some pointless Javascript */
var rawr = ["r", "a", "w", "r"];

Use two trailing spaces
on the right
to create linebreak tags

Finally, horizontal lines#Nguồn code

---
layout: post
title: Cú pháp viết bài
---

Đây là bản demo trong Jekyll Now.

[Xem đánh dấu được sử dụng để tạo bài này](https://github.com/minhquydesign/minhquydesign.github.io/edit/master/_posts/2020-05-14-cu-phap-viet-bai.md).

Đây là một đoạn văn được bao quanh bởi khoảng trắng. Tiếp theo là một số tiêu đề, bị ảnh hưởng bởi phong cách markdown của GitHub.

## Header 2 (H1 được dành riêng cho tiêu đề bài)##

### Header 3

#### Header 4

A link to [Jekyll Now](http://github.com/barryclark/jekyll-now/). A big ass literal link <http://github.com/barryclark/jekyll-now/>

An image, located within /images

![an image alt text](/images/jekyll-logo.png "an image title")

* A bulletted list
- alternative syntax 1
+ alternative syntax 2
 - an indented list item

1. An
2. ordered
3. list

Inline markup styles:

- _italics_
- **bold**
- `code()`

> Blockquote
>> Nested Blockquote

Syntax highlighting can be used with triple backticks, like so:


/* Some pointless Javascript */
var rawr = ["r", "a", "w", "r"];


Use two trailing spaces 
on the right 
to create linebreak tags 

Finally, horizontal lines

----
****
Đăng bởi May 14, 2020