command prompt

giới thiệu

 • .HELP XEM HD
 • HELP tencaulenh
 • THÊM \? ĐỂ TÌM HIỂU RÕ CÂU LỆNH

cơ bản

 • DIR XEM CÁC FILE và THƯ MỤC kèm thông tin
 • dir /b Liệt kê tên file trong folder không kèm theo thông tin của file
 • nhập
 • E: ĐỂ ĐẾN Ổ E
 • MD ___ TẠO THƯ MỤC (make directory)
 • CD ___ TRUY CẬP THƯ MỤC ( change directory )
 • .
 • ..
 • DEL
 • MOVE
 • rd remove directory ( xoá thư mục )
 • tạo file mới
 • type nul > <tên file>
 • echo nul > <tên file>

Copy file

copy text1.txt text2.txt

Xóa file

del text1.txt

Đăng bởi December 3, 2020