Các loại vòng lặp trong PHP

Các vòng lặp Php

  • Các vòng lặp được sử dụng nhằm mục đích thi khối lệnh nào đó nhiều lần. Trong Php cung cấp một số loại vòng lặp:

  • Vòng lặp for lặp lại một khối lệnh một số lần.
  • Vòng lặp while lặp lại khối lệnh nếu điều kiện kiểm tra là đúng.
  • Vòng lặp dowhile đầu tiên thi hành khối lệnh, đến cuối khối lệnh kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì lặp lại khối lệnh.
  • Vòng lặp foreach lặp lại khối lệnh cho từng phần tử của một mảng, một interial Sử dụng trong vòng lặp có hai loại từ khóa hay sử dụng là breakcontinue, để điều hướng lại vòng lặp.

Các ví dụ

đang cập nhật thêm…

Vòng lặp for

Thường bạn sử dụng vòng lặp này khi đã biết rõ số lần cần lặp lại.

Cú pháp vòng lặp for:

for (khởi_tạo; điều_kiện; tăng_giảm)
{
    Code thi hành;
}

Như vậy vòng lặp for có ba tham số điều khiển lặp cách nhau bởi dấu ; là khởi tạo, điều_kiện, tăng_giảm. Sự làm việc như sau:

Khởi đầu thi hành lệnh tại khởi tạo Kiểm tra biểu thức điều_kiện, nếu là true thi hành khối lệnh rồi sang bước 3, nếu false kết thúc lặp. Kết thúc khối lệnh, thi hành biểu thức tăng_giảm, lặp lại bước 2 Lưu ý việc viết ba tham số của for, không cận thận có thể dẫn đền vòng lặp vô tận.

Ví dụ lặp lại khối lệnh 10 lần:

for ($i = 1; $i<=10; $i++) {
    echo "Vòng lặp thứ $i <br>";
}
Đăng bởi December 3, 2020